Beste Leden,

Door het uitbreken van de coronacrisis is de geplande ALV in maart niet doorgegaan.

Het ziet er niet naar uit dat het binnenkort wel mogelijk wordt om een ALV te organiseren op de Kampanje waar iedereen bij elkaar kan komen.

Conform het huishoudelijk reglement zouden we voor 1 juli bij elkaar moeten komen, de wet biedt nu de mogelijkheid om dit digitaal te doen.

Daarom hebben wij het volgende bedacht:

We gaan de presentatie digitaal houden op donderdag 25 juni, aanvang 20:00 uur

Bijgaand de agenda zoals we die willen behandelen.

De komende twee weken, tot en met 15 juni, kunnen schriftelijk vragen worden gesteld via: secretaris@mdr.nu

De week daaropvolgend zullen alle vragen worden beantwoord. Vragen en antwoorden zullen op de website worden gepubliceerd.

Op donderdag 25 juni zullen wij dan de ALV presenteren door middel van een videoconferentie en daarbij de schriftelijk gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden behandelen. De link naar het videoconferentie-programma wordt tijdig gedeeld. Stemmen zal worden mogelijk gemaakt via de mdr.nu website, met behulp van de login. Deze login is gekoppeld aan het mailadres dat je gebruikt. Dit kan tot 24 uur na de vergadering. Mocht je voor meerdere personen in huis één inlog gebruiken, dan graag even contact opnemen met de secretaris zodat we hier een oplossing voor kunnen maken.

Agenda ALV URKV Michiel de Ruyter
– Welkom en mededelingen
– Notulen vorige vergadering: 20 maart 2019
– Cijfers 2019
– Verslag kascommissie
– Begroting 2020
– Vaststellen contributie 2020
– Bestuurswisseling: Bart van Es is aftredend en herkiesbaar, als kanocommissaris voor de kanopolo, voor een nieuwe periode van 3 jaar
– Sluiting

En dit zijn de documenten die bij de vergadering horen:

• Notulen – Algemene Ledenvergadering (ALV) 20 maart 2019
• Presentatie bijlage – Algemene Ledenvergadering (ALV) 20 maart 2019
• 2019 Verslag penningmeester
• 2019 MdR Balans ultimo 2019
• 2019 MdR Resultaat 2019 detailniveau
• 2020 Verslag kascommissie (volgt later)
• 2020-03-17 Overzicht voorgestelde contributie 2020
• 2020 Begroting MdR

Ter voorbereiding kunt u de ingebrachte documenten over 2019 lezen. De documenten hieronder getoond en beschikbaar voor download of kijk bij de Documenten, in beide gevallen moet de gebruiker eerst inloggen.

Het bestuur